Strona

Taekwon-do

Teoria

Klub

Multimedia

(440) 554-4747

W naszym Klubie jest wiele ró¿nych grup treningowych, aby nawet najbardziej zajête osoby mog³y wzi±æ udzia³ w treningach. Od pocz±tkuj±cych przez zajêcia dla zaawansowanych , od grup dzieciêcych, po treningi dla m³odzie¿y i doros³ych, mamy co¶ dla ka¿dego.

Osoby chc±ce realizowaæ siê na arenie sportowej informujemy, ¿e wychowali¶my wielu medalistów Mistrzostw Swiata , Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski.

Badania wykaza³y, ¿e u dzieci trenuj±cych Taekwon-do wystêpuje zwiêkszone poczucie odpowiedzialno¶ci, co oznacza rozs±dek w podej¶ciu do podejmowania ryzyka i zwiêkszenie poczucia w³asnej warto¶ci. Wielu lekarzy zaleca Taekwon-do dla dzieci, ze wzglêdu na pozytywne wyzbycie siê, podczas treningów, nadmiaru ich energii , natomiast dzieci nie¶mia³e zyskuj± pewno¶æ siebie. Na treningach Taekwon-do w naszym Klubie promujemy dobre zachowanie i oczekujemy tego samego w domu i w szkole.

Dla doros³ych Taekwon-do jest jak program æwiczeñ z bonusem! Nauczysz siê broniæ podczas poprawiania swojej kondycji. Taekwon-do jest dobrze znane z korzy¶ci, jak± jest ³agodzenie stresu. Akcent na kszta³cenie umys³u i cia³a wykracza daleko poza standardowe korzy¶ci uzyskane z æwiczeñ w ró¿nych fitness klubach.

Jeste¶my dumni z rozwoju osób trenuj±cych w naszym Klubie. To czego uczymy to nie tylko sport, ale sposób korzystania z umys³u, cia³a i ducha, aby lepiej siê czuæ na treningach, jak równie¿ w naszym codziennym ¿yciu. Srodowisko naszego klubu jest nastawione na zdrow± rywalizacjê, a ka¿dy uczeñ pracuje nie tylko na zwiêkszenie umiejêtno¶ci jego samego, ale tak¿e na poprawê umiejêtno¶ci innych uczniów. Mamy nadziejê, ¿e nasze tradycyjne metody szkolenia przyczyni± siê do rozwoju praktycznych umiejêtno¶ci samoobrony, kondycji fizycznej i pozytywnych cech charakteru u wszystkich naszych uczniów

News

Letnia Akademia Taekwon-do
Zbigniew Semp :: 2017-07-22 :: 10:00:00

5084154171

W dniach 08.07-20.07.2017 odby³ siê letni obóz Taekwon-do w £azach w piêknym o¶rodku IRENA.
O¶rodek po³o¿ony by³ przy samej pla¿y. Mieszkali¶my w pawilonie z du¿ymi pokojami z pe³nym wêz³em sanitarnym. Posi³ki jadali¶my w sto³ówce. Pogoda dopisa³a, treningi odbywa³y siê pod go³ym niebem.
Ale obóz to nie tylko treningi taekwon-do. Odby³a siê niezliczona ilo¶æ turniejów i konkursów z nagrodami...[wiêcej]

Komentarz: (254) 750-0152 | zobacz (3)

Br±zowy medal Bartka D±bkowskiego na Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF
Zbigniew Semp :: 2017-05-14 :: 10:00:00

gumphion

W dniach 12-13.05 2017r w D±browie Bia³ostockiej odby³y siê XXVI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów zorganizowane przez Combat Sports Academy przy wspó³pracy z Polskim Zwi±zkiem Taekwon-Do, w których udzia³ wziê³o 117 zawodników z 42 klubów z ca³ej Polski. Na tych Mistrzostwach zawodnik naszego Klubu Bartosz Dabkowski zaj±³ trzecie miejsce w konkurencji indywidualnych technik specjalnych mê¿czyzn...3522840014

Komentarz: 618-627-8555 | zobacz (0)

Marcin Dr±¿kewicz zda³ egzamin na stopieñ I Dan
Zbigniew Semp :: 2017-04-12 :: 10:00:00

girderage

Mamy kolejny czarny pas w naszym Klubie, z rado¶ci± informujemy, ¿e 26.03.20017 Marcin Dr±¿kiewicz zda³ we Wroc³awiu egzamin na I Dan! Komisji egzaminacyjnej przewodniczy³ Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX Dan. Gratulacje!

Komentarz: dodaj | zobacz (0)

116 International Instructor Course-Queens, New York, USA
Zbigniew Semp :: 2017-04-12 :: 10:00:00

0000000145.jpg

W weekend 7 - 9 kwietnia 2017 r. w Grand Ballroom hotelu La Guardia Plaza w USA.Queens w Nowym Jorku odby³ siê 116 IIC. W kursie wziê³o udzia³ 184 uczestników, w tym 2 wielkich mistrzów, 23 mistrzów, 91 instruktorów i 68 studentów ze stopniem Dan z Danii, Kanady, Kolumbii, Republiki Dominikany, Salwadoru , Etiopii, Niemiec, Gwatemali, Irlandii, Jamajki, Portoryko, Uzbekistanu , Wielkiej Brytanii i...(928) 693-3777

Komentarz: dodaj | zobacz (0)

Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do Borowa 2017
Zbigniew Semp :: 2017-04-10 :: 10:00:00

0000000144.jpg

W sobotê 8 kwietnia 2017 w Borowej odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików oraz eliminacje do Mistrzostw Polski dla Juniorów M³odszych i Juniorów w Taekwon-do I.T.F..
W zawodach wziê³o udzia³ ponad 300 zawodników, z tego a¿ 207 m³odzików z 16 o¶rodków reprezentuj±cych 10 klubów z województwa dolno¶l±skiego i opolskiego, w¶ród nich 16 reprezentantów Klubu.
W kategorii wiekowej...[wiêcej]

Komentarz: (352) 797-9154 | decadently

Honorujemy karty

These pages are copyright © 2003-2018 by Centrum Taekwon-do ITF.